ASEAN Coordinating Committee on Services

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Coordinating Committee on Services
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: CCS
ความหมาย: คณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต