Convention on Biological Diversity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Convention on Biological Diversity
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: CBD
ความหมาย: อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต