ASEAN Food Security Reserve Board

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Food Security Reserve Board
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASFRB
ความหมาย: คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน เป็นกลไกประสานด้านการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงของภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามหลักการของปฏิญญาความสมานฉันท์แห่งอาเซียน 2514
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต