Asia-Europe Parliamentary Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Europe Parliamentary Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEP
ความหมาย: การประชุมสภาเอเชีย-ยุโรป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต