ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEAN-Canada JCC
ความหมาย: คณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุกปี เพื่อทบทวน ติดตามและขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต