ASEAN Heads of State/Government Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Heads of State/Government Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEAN Summit
ความหมาย: การประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาลอาเซียน ปัจจุบันมีการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต