ASEAN Special Senior Officials Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Special Senior Officials Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEAN Special SOM
ความหมาย: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษ เป็นการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน แต่มีผู้แทนฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมด้วย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2535
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต