ASEAN Sub-Committee on Women

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Sub-Committee on Women
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASW
ความหมาย: คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสตรี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต