ASEAN Committees in Third Countries

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Committees in Third Countries
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม เป็นกลไกประสานงานของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นในเมืองหลวงของประเทศที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศนั้น ๆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต