ASEAN Sub-Committee on Education

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Sub-Committee on Education
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASCOE
ความหมาย: คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านการศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต