ASEAN Sub-Committee on Labour Affairs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Sub-Committee on Labour Affairs
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASCLA
ความหมาย: คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านแรงงาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต