Arrival Ceremony

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arrival Ceremony
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิธีการต้อนรับ ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต