ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ARCBC
ความหมาย: ศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต