Arab Free Trade Area

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arab Free Trade Area
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตการค้าเสรีอาหรับ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมสุดยอดอาหรับที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (มิถุนายน 2539)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต