Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on Refugees Displaced Persons and Migrants

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on Refugees Displaced Persons and Migrants
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: APC
ความหมาย: กรอบการหารือระหว่างรัฐบาลในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วย ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และผู้โยกย้ายถิ่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต