ASEAN Ministers Responsible for Information

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Ministers Responsible for Information
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMRI
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานทางด้านสารนิเทศของประเทศสมาชิก อาเซียน จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต