ASEAN Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradication

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradication
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMMRDPE
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต