ASEAN Ministerial Meeting on Haze

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Ministerial Meeting on Haze
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMMH
ความหมาย: การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต