AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation Committee

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation Committee
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMEICC
ความหมาย: คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เป็นกรอบการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนกับกระทรวงการค้าต่าง ประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จัดประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต