ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AMBDC
ความหมาย: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มน้ำโขง เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และจีน เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต