ASEAN Inter-Parliamentary Organization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Inter-Parliamentary Organization
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AIPO
ความหมาย: องค์การรัฐสภาอาเซียน " เป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต