ASEAN Heads of Investment Agencies

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Heads of Investment Agencies
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AHIA
ความหมาย: การประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการลงทุนของอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต