ASEAN Task Force on AIDS

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Task Force on AIDS
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ATFOA
ความหมาย: คณะทำงานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านโรคเอดส์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต