Agrément

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agrément
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำในประเทศใด กำหนดให้ประเทศผู้ส่งขอความเห็นชอบจากประเทศผู้รับก่อน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต