ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AFDM
ความหมาย: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต