ASEAN Experts Group on Disaster Management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Experts Group on Disaster Management
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AEGDM
ความหมาย: การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต