ASEAN Economic Community Council

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Economic Community Council
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AECC
ความหมาย: คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต