ASEAN Economic Community

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Economic Community
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AEC
ความหมาย: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต