Asia-Europe Business Forum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Europe Business Forum
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AEBF
ความหมาย: สภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้ความร่วมมืออาเซม(ASEM) ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซม เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2540
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต