Asian Development Preparedness Center

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asian Development Preparedness Center
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ADPC
ความหมาย: ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต