administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countries

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: administration of the Royal Thai Government agencies in foreign countries
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การบริหารราชการในต่างประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต