ASEAN Development Fund

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Development Fund
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ADF
ความหมาย: กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต