ASEAN Committee in Tokyo

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASEAN Committee in Tokyo
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ACT
ความหมาย: คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอาเซียน 10 ประเทศซึ่งประจำที่กรุง โตเกียว มีการหารือเป็นประจำทุก 1-2 เดือน หรือตามความจำเป็น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต