Africa, Caribean and Pacific Countries

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Africa, Caribean and Pacific Countries
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ACP
ความหมาย: กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต