APEC Business Advisory Council

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: APEC Business Advisory Council
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ABAC
ความหมาย: สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต