Agricultural Meteorology

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural Meteorology
ศัพท์บัญญัติ: อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
รายละเอียด: สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับเกษตรศาสตร์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม