Stulled Stope

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Stulled Stope
ศัพท์บัญญัติ: อุโมงค์เสาไม้ค้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุโมงค์เสาไม้ค้ำ
รายละเอียด: เป็นการทำเหมืองใต้ดินคล้ายกับอุโมงค์เปิดโล่ง แต่ใช้ไม้หรือวัสดุค้ำยันเป็นช่วง ๆ โดยตลอด
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม