Annual Rate of Net Migration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Annual Rate of Net Migration
ศัพท์บัญญัติ: อัตราย้ายถิ่นสุทธิรายปี
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราย้ายถิ่นสุทธิรายปี
รายละเอียด: คำนวณเช่นเดียวกับอัตราย้ายถิ่นรายปี แต่ใช้การย้ายถิ่นสุทธิซึ่งหมายถึง จำนวนการย้ายเข้าลบด้วยจำนวนการย้ายออก แทนจำนวนเฉลี่ยของการย้าย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม