All Order Migration Rate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: All Order Migration Rate
ศัพท์บัญญัติ: อัตราการย้ายถิ่นรวมทุกลำดับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราการย้ายถิ่นรวมทุกลำดับ
รายละเอียด: คืออัตราส่วนของการย้ายถิ่นทุกลำดับ ตั้งแต่การย้ายถิ่นครั้งแรกถึงครั้งสุดท้ายในของผู้ย้ายถิ่น ในปีหนึ่งต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยของรุ่นปี (cohort) ในปีเดียวกัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม