Analcime

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Analcime
ศัพท์บัญญัติ: อะนาลไซม์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะนาลไซม์
รายละเอียด: แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - สะสมไว้เพื่อศึกษา
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม