Azurite or Chessylite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Azurite or Chessylite
ศัพท์บัญญัติ: อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์
รายละเอียด: แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม