Aesthetics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aesthetics
ศัพท์บัญญัติ: สุนทรียภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สุนทรียภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม