Artificial Art Meterial

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Artificial Art Meterial
ศัพท์บัญญัติ: สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
รายละเอียด: สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม