Antificial Antiques

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antificial Antiques
ศัพท์บัญญัติ: สิ่งเทียมโบราณวัตถุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิ่งเทียมโบราณวัตถุ
รายละเอียด: สิ่งที่ทำเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของโบราณ วัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่อยู่ในความครอบครอง ของกรมศิลปากร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม