Suitable Extinguishing Agents

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Suitable Extinguishing Agents
ศัพท์บัญญัติ: สารดับเพลิงที่เหมาะสม
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารดับเพลิงที่เหมาะสม
รายละเอียด: เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ 1. น้ำ 2. โฟม (Foam) 3. คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 4. สารเคมีแห้ง (Dry Chemical) 5. ผงแป้ง (Power Talc) การที่จะเลือกใช้สารใดในการดับไฟย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่ ขนาดของการติดไฟ เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม