Algicide

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Algicide
ศัพท์บัญญัติ: สารฆ่าสาหร่าย
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารฆ่าสาหร่าย
รายละเอียด: สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมการเจริญเติบโตของ สาหร่าย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม