Aboretum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aboretum
ศัพท์บัญญัติ: สวนรุกขชาติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สวนรุกขชาติ
รายละเอียด: พื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นสวนเล็กๆ มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะ ไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินเท้าเข้าชม จุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษา ในประเทศไทยมีอยู่ 29 แห่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม