Air Porosity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air Porosity
ศัพท์บัญญัติ: สภาพช่องอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพช่องอากาศ
รายละเอียด: สัดส่วนระหว่างปริมาตรของอากาศในดินกับปริมาตร รวมของดินในขณะใดขณะหนึ่งหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม