Average Survival Ratio Method

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Average Survival Ratio Method
ศัพท์บัญญัติ: วิธีอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิธีอัตราส่วนรอดชีพเฉลี่ย
รายละเอียด: เป็นการคำนวณหาอัตราส่วนรอดชีพจากสองวิธีคือ วิธีอัตราส่วนรอดชีพล่วงหน้า (forward survival ratio method) และวิธีอัตราส่วนรอดชีพย้อนหลัง (reverse survival ratio method) มักนำไปใช้ในการประมาณการย้ายถิ่นทางอ้อม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม