Agrisilvicultural System

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agrisilvicultural System
ศัพท์บัญญัติ: ระบบการปลูกพืชควบคุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบการปลูกพืชควบคุม
รายละเอียด: ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน โดยปลูกพืชเกษตรแทรกภายในสวนไม้ป่าซึ่งสามารถ ทำได้หลายรูปแบบ คือ ปลูกตามแนวขอบรอบนอกของแปลง ปลูกสลับแถวเว้นแถวระหว่างไม้ป่ากับพืชเกษตร, ปลูกสลับเป็นแถบๆ ระหว่างไม้ป่ากับพืชเกษตร หรือปลูกผสมโดยการสุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบระหว่างต้นไม้ป่ากับพืชเกษตร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม